Kunst en Communicatie

Het project "Kunst en Communicatie" kan gezien worden als een werkplaats voor experimentele projecten waarin naast de verbale ook andere communicatievormen in de praktijk worden beproefd. Evenals bij de gewone, verbaal gerichte Multiloog-groepen zoeken de deelnemers via diverse expressievormen als lezen en schrijven, beeldende vormgeving, dans, toneel of muziek naar wegen om de "verstandhouding met jezelf en anderen te bevorderen".

In december 1999 vond in de Melkweg in Amsterdam een eerste kunstMultiloog plaats in het kader van de manifestatie "Gestoord Beeld", met het thema 'beeldvorming over de psychiatrie'. Aan deze kunstMultiloog namen rond de 70 mensen deel, met zeer verschillende achtergronden. Er werd gewerkt met beeldende kunst, muziek, dans en toneel. In het najaar 2000 werden er nog twee workshops kunstMultiloog georganiseerd. Sinsdien hebben wij diverse workshops en gewone kunst-Multiloog®-bijeenkomsten georganiseerd zoals in september 2007 in de galerie van het Diepwater collectief in Amsterdam (zie ook hierover Deviant nr 55) en in Amsterdam Westerpark in de zomermaanden 2007 en jongstleden nog in de maanden juli en juli 2008.

 

Het project "Lezen en Schrijven"

Sinds het najaar van 2000 draait in Amsterdam een project "Lezen en schrijven in crisis".

Het doel van dit project is inzicht te krijgen in de betekenis van lezen en schrijven en het communiceren daarover bij het verwerken van psychisch lijden.

 

Er is een vaste groep van rond de tien deelnemers die gemiddeld 1 maal per maand bij elkaar komen. Tijdens de bijeenkomsten worden een of meer teksten besproken, die meestal voor die gelegenheid geschreven zijn, vaak naar aanleiding van een bepaald thema. De spelregels zijn dezelfde als voor de Multiloog-groepen: men spreekt vanuit de eigen ervaring, en het verhaal staat centraal. De bijeenkomsten worden over het algemeen als stimulerend en inspirerend ervaren. Door het onderlinge vertrouwen, het respect en de veiligheid kan men elkaar ook "kwetsbare" teksten laten lezen. Dat brengt herkenning, begrip en verbondenheid. Er wordt niet gestreefd naar publicatie van de geschreven teksten. Daardoor kan de groep een "vrijplaats" zijn, waar prestatiedwang afwezig is.

 

Door gebrek aan financiėle middelen is het tot nu toe niet mogelijk geweest beide projecten verder uit te breiden. Het zoeken naar die middelen zal worden gecontinueerd, omdat het project Kunst & Communicatie als een belangrijk onderdeel van Compro wordt gezien.


galeriebeelden

activiteiten